Pytanie:

Jestem na rencie strukturalnej rolniczej. Od jakiegoś czasu zajmuję się pszczołami. Posiadam pasiekę o zmiennej ilości uli, średnio 20-25 rodzin. Ule te stoją na mojej działce rolnej jaką mogłem sobie pozostawić w ramach renty strukturalnej tj.0.4 ha. Na działce tej nie prowadzę żadnej działalności rolnej. Pragnę skorzystać z dotacji do zakupu sprzętu. I tutaj pojawiła się u mnie wątpliwość, czy mogę skorzystać z takiej pomocy. Moja wątpliwość wzięła się z faktu że, jak pamiętam osoba przyjmująca wówczas mój wniosek o przyznanie renty strukturalnej, kategorycznie powiedziała mi że, nie mogę prowadzić żadnej działalności rolniczej i nie mogę korzystać z żadnych dotacji. Nie chciałbym utracić renty strukturalnej, gdyby ktoś z Agencji doszukał się że, korzystam z dotacji na zakup sprzętu  a nie mogę tego robić.

Ale z drugiej strony jest ten program pomocowy dla pszczelarzy (sprzęt, matki, leki, odkłady) i chętnie bym z niego skorzystał.

W związku z tym mam pytanie. Czy skorzystanie z dotacji na zakup np. sprzętu / miodarki / może być przyczyną, pozbawienia mnie renty strukturalnej?

 

Odpowiedź:

Z dodatkowej korespondencji z naszym Kolegą dowiedziałem się, że prawo do renty strukturalnej nabył na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU z 2007 r., nr 109, poz. 750 ze zm.). Rozporządzenie to Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał na podstawie art. 29 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU z 2007 r., nr 64, poz. 427).

Prawo do renty strukturalnej można było nabyć na podstawie trzech ustaw, ale aby nie mieszać w głowach nie będziemy się zajmować pozostałymi dwoma ustawami. Zaznaczę tylko, że trochę różne były w każdej z tych ustaw warunki jakie rolnik musiał spełnić, aby otrzymać rentę strukturalną. Aby odpowiedzieć  na pytanie naszego Kolegi musimy poddać analizie kilka przepisów prawa. Bazując na danych przedstawionych w pytaniu zacznijmy najpierw od odpowiedzi na pytania co to jest renta strukturalna, komu przysługuje i na jakich warunkach.

Zgodnie z § 4 powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi renta strukturalna to miesięczne świadczenie pieniężne przyznawane producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność  rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium RP pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. Rolnik ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego oraz nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
  2. Prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie renty strukturalnej oraz podlegał co najmniej przez 5 lat w tym okresie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (KRUS),
  3. W dniu złożenia wniosku podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (KRUS) i nie miał zaległości z tego tytułu,
  4. Został wpisany do ewidencji producentów,
  5. Przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszące co najmniej 6 ha (w woj. małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim – co najmniej 3 ha),
  6. Zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Poroszę zwrócić uwagę na punkt 6 „zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej”. Istotne jest co to znaczy zaprzestać działalności rolniczej, jak to zdefiniować? Na pytanie to znajdujemy odpowiedź  w § 2 pkt. 1 rozporządzenia, gdzie przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną lub zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Z zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika, że hodowla owadów użytkowych, a za takie należy uznać prowadzenie pasieki, jest traktowana jako działalność rolnicza. W prawdzie -moim zdaniem – prawodawca tu nie popisał się i nie dość precyzyjnie określił się co do zaliczenia hodowli owadów użytkowych jako działalności rolniczej, ale nie pozostawił już żadnych złudzeń w § 9 rozporządzenia rozwijając pojęcie „zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej”. W przepisie tym prawodawca określił co rozumie przez zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Warunki te to:

  1. łączna powierzchnia użytków rolnych posiadanych lub współposiadanych przez uprawnionego do renty strukturalnej i jego małżonka nie może przekroczyć 0.5 ha a działalność prowadzona na tych użytkach służy wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych uprawnionego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. zarówno uprawniony do renty strukturalnej, jak i jego małżonek nie prowadzą działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Reasumując: Prowadzenie pasieki jaką prowadzi Kolega (20 – 25 rodzin) to zgodnie z przepisami tego rozporządzenia należy zaliczyć jako prowadzenie działalności rolniczej, co do której zaprzestania Kolega zobowiązał się składając stosowne oświadczenie przed kierownikiem biura powiatowego Agencji. Wcale nie musi Kolega występować o dotację, aby naruszyć przepisy, na podstawie których przyznano mu rentę strukturalną, gdyż już naruszył te przepisy (§ 4 pkt 6 rozporządzenia) prowadząc pasiekę (działalność rolniczą). Proszę zwrócić uwagę, że prawodawca dopuszcza w § 9 rozporządzenia prowadzenie działalności na areale nie przekraczającym 0.5 ha tylko i wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb własnych uprawnionego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. W trakcie ewentualnej kontroli trudno będzie Koledze obronić tezę, że pożytki z 20 – 25 rodzin pszczelich są zaspokojeniem potrzeb własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pozdrawiam: Zygmunt