Treść listu:

Witam. jestem gosciem na stronie Tomka Miodka. Jestem rolnikiem i posiadam – ha ziemi. Jestem ubezpieczony w krusie. Prowadze rownież pozarolnicza dzialaność gospodarczą. Posiadam jeszcze pasieke. Czy kiedy sprzedaje miod to musze ludziom wystawiac paragony rachunki, czy musze to jakos zglosic? Czy zwalnia mnie to poprostu z tego obowiazku? Czy urzad skarbowy tez musze powiadamiać? Dziekuje i pozdrawiamOdpowiedź:

Witam,

Z przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) wynika, iż ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, za wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie zaś z art. 2 ust. 3 powołanej ustawy o podatku dochodowym – działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 3a powołanej ustawy – nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie przekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym „tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego” mowa jest, że prowadzenie pasiek poniżej 80 rodzin nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej.

Zatem przychody uzyskane ze sprzedaży miodu pochodzącego z własnego gospodarstwa rolnego są przychodami z działalności rolniczej w rozumieniu powołanej ustawy i czy podlegają zgłoszeniu i opodatkowniu czy nie, o tym decyduje ilość posiadanych rodzin.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 , poz.50 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez:- rolników ryczałtowych , którzy zrezygnowali ze zwolnienia,- podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przez rolnika ryczałtowego zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 16 w/w ustawy o VAT rozumie się podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Wobec powyższego sprzedaż miodu pochodzącego z własnej pasieki również jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Tym samym należy stwierdzić, że od przychodu uzyskanego ze sprzedaży miodu z wasnej pasieki nieprzekraczającej 80 rodzin nie opłaca się podatku dochodowego ani też od towarów i usług. Nie ma także obowiązku wystawiania żadnych dokumentów sprzedaży (rachunków, faktur) bez względu na to kto nabywa od nas miód i to bez wgledu na to ile posiadamy rodzin, Jako rolnik ryczałtowy jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku.

Prowadzenie innej działalności pozarloniczej nie stoi na przeszkodzie także w korzystaniu z opisanych zwolnień podatkowych od sprzedaży miodu. Jednak pamiętajmy, że korzystamy z tego zwolnienia jeśli posiadamy mniej niż 80 rodzin. Jesli mamy więcej powinniśmy to zgłosić jako działy specjalne produkcji rolnej i zapłacić stosowny podatek.

Inną kwiestą jest sama sprzedaż miodu na targu, bazarze. Tu także powinniśmy spełnić wymogi prawne, tj. posiadać numer identyfikacji weterynaryjnej pasieki (Rozp. MRiRW z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów świadectwa zdrowia oraz handlowego dokumentu identyfikacyjnego dla wprowadzanych na rynek mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, a także dla produktów jajczarskich. – Dz. U. 2003 r. Nr 106, poz. 1000; Rozp. MRiRW z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.- Dz. U. 2004 r. Nr 86, poz. 807).
Zaopatrzeni w dokument poświadczający nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (okazania go mogą od nas zarządać przedstawiciele służb weterynaryjnych jak i sami nabywcy naszego miodu) możemy po spełnieniu wymaganych warunków prowadzić sprzedaż pozyskanych z własnej pasieki produktów zarówno w wydzielonym pomieszczeniu na obszarze swojego gospodarstwa pasiecznego (Rozp. MRiRW z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.- Dz. U. 2002 r. Nr 223, poz. 1879), i na bazarach oraz targowiskach po uiszczeniu ustalanej lokalnie opłaty targowiskowej.

Pozdrawiam

Zygmunt